Page 34 - LL23-06GR_EUR-web
P. 34

  Π􏰚􏰛􏰜􏰝􏰝􏰞􏰟􏰚􏰛􏰚􏰠 􏰡􏰢􏰣􏰛􏰤􏰥􏰤􏰛􏰦􏰚􏰠
 22,90
69 􏰀􏰀
1
       138 􏰀􏰀
   1􏰕0􏰖1􏰑􏰗􏰕
 Π􏰚􏰛􏰜􏰝􏰝􏰞􏰟􏰚􏰛􏰚􏰠 􏰡􏰢􏰣􏰛􏰤􏰥􏰤􏰛􏰦􏰚􏰠
 1
􏰉􏰉 􏰄􏰄 􏰑􏰑 􏰘􏰘 􏰈􏰈
11,90 Ε􏰢􏰚􏰧􏰪􏰟􏰩􏰠 􏰡􏰤􏰢􏰜􏰪􏰞􏰟􏰣􏰟􏰨􏰠
􏰪􏰨􏰜 􏰟􏰺􏰝􏰣􏰠 􏰉 􏰄 􏰑􏰘 􏰈
 1􏰑0 􏰀􏰀
      550.1503
  Π􏰚􏰛􏰜􏰝􏰝􏰞􏰟􏰚􏰛􏰚􏰠 􏰡􏰢􏰣􏰛􏰤􏰥􏰤􏰛􏰦􏰚􏰠
 1
4,90 Λ􏰯􏰰􏰵􏰦􏰨 􏰚􏰢􏰷􏰧􏰰􏰤􏰯 􏰒 􏰄 􏰙􏰑 􏰈
􏰒􏰒 􏰄􏰄 􏰙􏰙 􏰑􏰑 􏰈􏰈
    125 􏰀􏰀􏰀􏰀
             􏰕􏰕0􏰖1􏰕0􏰑
    Π􏰚􏰛􏰜􏰝􏰝􏰞􏰟􏰚􏰛􏰚􏰠 􏰡􏰢􏰣􏰛􏰤􏰥􏰤􏰛􏰦􏰚􏰠
 Π􏰚􏰛􏰜􏰧􏰛􏰨􏰥􏰩
1
Π􏰢􏰩􏰪􏰟􏰛􏰤 􏰊􏰫􏰬􏰊􏰭
2
􏰮􏰜􏰨􏰪􏰞􏰡􏰟􏰣􏰠 􏰢􏰚􏰜􏰟􏰤􏰯􏰛􏰧􏰦􏰨􏰠
3
􏰮􏰜􏰨􏰪􏰞􏰡􏰟􏰣􏰠 􏰰􏰱􏰛􏰣􏰟􏰜􏰪􏰞􏰟􏰣􏰟􏰨􏰠
􏰑
􏰮􏰜􏰨􏰪􏰞􏰡􏰟􏰣􏰠 􏰥􏰱􏰟􏰜􏰝􏰲􏰤􏰳
5
Ο􏰴􏰞􏰵􏰣 􏰋􏰆􏰶
6
Π􏰚􏰛􏰜􏰤􏰰􏰩 􏰨􏰜􏰝􏰴􏰣􏰟􏰩􏰛􏰨 􏰇􏰆􏰈
7
Α􏰧􏰱􏰧􏰤􏰦 􏰲􏰷􏰟􏰛􏰣􏰝􏰣􏰠
 Ε􏰡􏰚􏰸􏰩􏰧􏰣􏰝􏰣
 Σ􏰯􏰲􏰹􏰞􏰢􏰱􏰵
Σ􏰯􏰵􏰚􏰰􏰩􏰠 􏰟􏰺􏰝􏰣
Ε􏰵􏰨􏰢􏰢􏰨􏰝􏰝􏰞􏰲􏰚􏰵􏰣 􏰟􏰺􏰝􏰣
􏰻􏰵􏰼􏰚􏰜􏰸􏰣 􏰧􏰜􏰨 􏰨􏰯􏰟􏰞􏰲􏰨􏰟􏰣 􏰢􏰚􏰜􏰟􏰤􏰯􏰛􏰧􏰦􏰨 􏰨􏰡􏰚􏰵􏰚􏰛􏰧􏰤􏰡􏰤􏰦􏰣􏰝􏰣􏰠
􏰻􏰵􏰼􏰚􏰜􏰸􏰣 􏰧􏰜􏰨 􏰰􏰨􏰲􏰣􏰢􏰩 􏰝􏰟􏰺􏰴􏰲􏰣 􏰲􏰡􏰨􏰟􏰨􏰛􏰦􏰨􏰠
Λ􏰚􏰜􏰟􏰤􏰯􏰛􏰧􏰦􏰨 􏰼􏰜􏰞􏰼􏰱􏰵
Η􏰢􏰚􏰪􏰟􏰛􏰜􏰪􏰩 􏰝􏰯􏰵􏰷􏰰􏰚􏰜􏰨
􏰽􏰱􏰛􏰣􏰟􏰜􏰪􏰞􏰟􏰣􏰟􏰨
Σ􏰰􏰷􏰝􏰣 􏰲􏰷􏰟􏰛􏰣􏰝􏰣􏰠 􏰜􏰝􏰰􏰳􏰤􏰠
Λ􏰚􏰜􏰟􏰤􏰯􏰛􏰧􏰦􏰨 􏰶􏰾􏰿􏰾 􏱀􏱁􏱂􏱃
Μ􏰤􏰵􏰺􏰼􏰨 􏰟􏰺􏰝􏰣􏰠􏱄 􏰈􏱁􏱂􏰿􏱅 􏰐􏱆􏱂􏱂􏱆􏱇􏱁􏱂􏰿
 Μ􏰤􏰵􏰺􏰼􏰨 􏰰􏰱􏰛􏰣􏰟􏰜􏰪􏰞􏰟􏰣􏰟􏰨􏰠
 Μ􏰤􏰵􏰺􏰼􏰨 􏰨􏰵􏰟􏰦􏰝􏰟􏰨􏰝􏰣􏰠
Ε􏰡􏰨􏰧􏰱􏰧􏰩 􏰟􏰺􏰝􏰣􏰠 􏰰􏰱􏰛􏰦􏰠 􏰚􏰡􏰨􏰥􏰩
􏰻􏰢􏰚􏰧􏰰􏰤􏰠 􏰣􏰢􏰚􏰪􏰟􏰛􏰤􏰥􏰞􏰛􏰱􏰵 􏰨􏰧􏰱􏰧􏱈􏰵
Μ􏰤􏰵􏰺􏰼􏰨 􏰝􏰯􏰰􏰵􏰞􏰟􏰣􏰟􏰨􏰠
Κ􏰚􏰢􏰝􏰦􏰤􏰯􏰬Φ􏰨􏰛􏰚􏰵􏰺􏰜􏰟
 150.1765
1
1􏰒􏰒􏰒
34
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
1
2 3 􏰑
7 Α􏰛􏰖
6
5
1􏰑􏰉 􏰓 􏰔0 􏰓 1􏰒 􏰀􏰀
119 􏰅􏰅􏰅
53,90
􏰇􏰆􏰈
􏰉 􏰆􏰊􏰋􏰊􏰁􏰌 􏰅􏰇􏰅􏰋􏰊􏰍 􏰃􏰅􏰌
􏰃􏰁􏰎􏰎􏰏􏰌 􏰅􏰋􏰅􏰌􏰐
􏰁􏰁􏰁􏰂􏰂
􏰅􏰁
􏰂􏰃
􏰃􏰃􏰄
􏰄􏰄􏰅􏰅
􏰁􏰁􏰁􏰁
􏰇􏰆􏰈
􏰒􏰀
􏰀
􏰀
􏰀
􏰂
􏰂
􏰂􏰂􏰂
􏰃
􏰃
􏰃
􏰃
􏰃􏰄􏰄
􏰀
􏰀
􏰀􏰀
􏰄
􏰄􏰄􏰆􏰆􏰆􏰆
􏰆
                    1􏰑􏰑􏰑3 􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀
               7
7
7
0
0 􏰀􏰀
􏰀􏰀
􏰀􏰀
                               
   32   33   34   35   36