Page 56 - LL23-06GR_EUR-web
P. 56

    6
35,90 2􏰀5 􏰅􏰅
11
26,90
   Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
      􏰀 􏰅􏰅
􏰆 􏰅􏰅 10 􏰅􏰅
510 􏰅􏰅
􏰀 􏰅􏰅 􏰆 􏰅􏰅 10 􏰅􏰅
􏰂
  􏰂
􏰅
􏰂
􏰅
􏰅􏰂
0
0
0
0􏰅
􏰅
􏰅
􏰂
􏰅
0
0
0
􏰅
􏰂
􏰂
1
1
1
0
0
0􏰅
􏰅
􏰅􏰅
􏰅
 􏰂
􏰅
0
􏰅
 1
􏰅
􏰆
􏰆
0
􏰅
0
􏰅
􏰅
􏰂
0
00
0􏰅
  1
􏰅
􏰅
   􏰇
􏰇
􏰅
0
0
Σ􏰌􏰑 􏰓􏰔􏰠􏰏􏰑􏰎􏰜􏰙􏰒 􏰏􏰗􏰝􏰚􏰌􏰒 􏰰􏰱􏰲􏰳􏰴􏰵
1
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅
􏰂
􏰂
0
0
0
0
􏰅
􏰅
􏰅
􏰂
􏰂
􏰂
􏰂􏰂
0
0
0
0
0
0
0
0
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅􏰅
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅􏰅 1
1􏰆
􏰆
0
0
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅􏰂
􏰂0
0
0
0􏰅
􏰅􏰅
􏰅
􏰂
􏰂0
0
    1􏰀0􏰁􏰂􏰃􏰄0
911.8205
Σ􏰌􏰑 􏰠􏰓􏰌􏰔􏰌􏰢􏰣􏰙􏰍􏰞􏰏􏰕􏰒 􏰜􏰔􏰎􏰓
1
􏰅
0
0
􏰅
􏰅􏰅
     Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
  1
Κ􏰠􏰣􏰠􏰍􏰎􏰏􏰑􏰝􏰒 􏰠􏰙􏰍􏰖􏰒 􏰫􏰬􏰭􏰮􏰅􏰭 􏰡􏰌 􏰑􏰌􏰨􏰚􏰖􏰔􏰖􏰛􏰘􏰠 􏰎􏰖􏰚􏰎􏰏􏰡􏰖􏰟
86,90 173 􏰅􏰅
  􏰥 Ε􏰪􏰖􏰢􏰦􏰌􏰑􏰌􏰍􏰧􏰚􏰌􏰎 􏰖􏰏􏰡􏰙􏰒 􏰜􏰠􏰎 􏰠􏰓􏰖􏰔􏰢􏰡􏰠􏰘􏰚􏰌􏰎 􏰑􏰖􏰚
􏰌􏰏􏰞􏰑􏰌􏰍􏰎􏰜􏰐 􏰨􏰧􏰍􏰖 􏰖􏰨􏰝􏰡􏰠􏰑􏰖􏰒
􏰥 Α􏰢􏰑􏰐􏰡􏰠􏰑􏰕 􏰠􏰓􏰌􏰚􏰌􏰍􏰛􏰖􏰓􏰖􏰘􏰕􏰏􏰕 􏰏􏰑􏰕 􏰔􏰌􏰎􏰑􏰖􏰢􏰍􏰛􏰘􏰠
􏰌􏰪􏰖􏰢􏰦􏰌􏰑􏰙􏰍􏰞􏰏􏰕􏰒 􏰖􏰏􏰡􏰧􏰚 􏰡􏰌􏰑􏰩 􏰠􏰓􏰐 􏰇0 􏰔􏰌􏰓􏰑􏰩
􏰥 Λ􏰌􏰎􏰑􏰖􏰢􏰍􏰛􏰌􏰘 􏰨􏰞􏰍􏰘􏰒 􏰨􏰕􏰡􏰎􏰜􏰩 􏰓􏰍􏰐􏰏􏰣􏰌􏰑􏰠􏰋 􏰛􏰎􏰠
􏰜􏰠􏰣􏰠􏰍􏰎􏰏􏰡􏰐 􏰨􏰞􏰍􏰘􏰒 􏰜􏰠􏰑􏰩􏰔􏰖􏰎􏰓􏰠
􏰥 􏰯􏰌􏰚 􏰠􏰗􏰝􏰚􏰌􏰎 􏰘􏰨􏰚􏰕 􏰠􏰜􏰐􏰡􏰠 􏰜􏰠􏰎 􏰏􏰌 􏰌􏰢􏰠􏰘􏰏􏰣􏰕􏰑􏰌􏰒
􏰌􏰓􏰎􏰗􏰩􏰚􏰌􏰎􏰌􏰒
􏰥 Α􏰓􏰖􏰡􏰠􏰜􏰍􏰟􏰚􏰌􏰎 􏰡􏰖􏰟􏰨􏰔􏰠􏰋 􏰤􏰠􏰜􏰑􏰝􏰍􏰎􏰠􏰋 􏰡􏰟􏰜􏰕􏰑􏰌􏰒
􏰜􏰠􏰎 􏰠􏰜􏰩􏰍􏰌􏰠
     􏰀9 􏰅􏰅
  122 􏰅􏰅
 550.1183
 Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
  1
3,90
􏰈 1􏰇 􏰅􏰅
􏰈 􏰂􏰂 􏰅􏰅
Ε􏰟􏰜􏰠􏰡􏰓􏰑􏰕 􏰤􏰖􏰟􏰍􏰑􏰏􏰠 􏰜􏰠􏰣􏰠􏰍􏰎􏰏􏰡􏰖􏰟
 􏰥 Ε􏰚􏰦􏰌􏰘􏰜􏰚􏰢􏰑􏰠􏰎􏰛􏰎􏰠􏰑􏰖􏰚􏰜􏰠􏰣􏰠􏰍􏰎􏰏􏰡􏰐􏰏􏰑􏰌􏰚􏰧􏰚􏰏􏰞􏰔􏰝􏰚􏰞􏰚􏰋
􏰌􏰟􏰜􏰠􏰡􏰓􏰑􏰞􏰚 􏰏􏰞􏰔􏰝􏰚􏰞􏰚 􏰝 􏰠􏰛􏰞􏰛􏰧􏰚 􏰌􏰜􏰍􏰖􏰝􏰒
􏰥 Α􏰡􏰗􏰘􏰓􏰔􏰌􏰢􏰍􏰕􏰒􏰨􏰍􏰝􏰏􏰕􏰒
􏰥 Ε􏰟􏰜􏰠􏰡􏰓􏰑􏰖􏰒􏰩􏰪􏰖􏰚􏰠􏰒􏰠􏰚􏰖􏰪􏰌􏰘􏰦􏰞􏰑􏰖􏰢􏰨􏰩􏰔􏰢􏰤􏰠
􏰥 Τ􏰍􏰘􏰨􏰌􏰒􏰠􏰓􏰐􏰚􏰩􏰎􏰔􏰖􏰚
     ΝΕΟ
      150.1762
   7
   Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
􏰈 0 􏰉 􏰃􏰆 􏰅􏰅
3
􏰀
89,90 5
      􏰈
􏰅􏰅􏰅
􏰈􏰈 0 0 0 􏰉􏰉
􏰉
􏰀
􏰀􏰀􏰆􏰆
􏰆
􏰋􏰋􏰋􏰊􏰊
􏰊 􏰅􏰅􏰅
           􏰈􏰈 0 0 􏰉􏰉 􏰇􏰇 􏰊􏰊 􏰅􏰅 􏰅􏰅
1
2
  􏰈 0 􏰉 􏰀􏰊 􏰅􏰅
      􏰈 0 􏰉 􏰃0 􏰅􏰅
Σ􏰌􏰑 􏰓􏰙􏰚􏰏􏰌􏰒 􏰏􏰗􏰎􏰛􏰜􏰑􏰝􏰍􏰞􏰚 􏰌􏰟􏰜􏰠􏰡􏰓􏰑􏰞􏰚 􏰏􏰞􏰔􏰝􏰚􏰞􏰚 􏰠􏰢􏰑􏰖􏰜􏰎􏰚􏰝􏰑􏰞􏰚 􏰈
115.1055
􏰈 0 􏰉 􏰀􏰊 􏰅􏰅
7
 6
 􏰈
􏰈
0
0
0􏰉
􏰉
􏰉
􏰇
􏰇
􏰇0
0
0
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅
􏰅
   56
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
   54   55   56   57   58