Page 90 - LL23-06GR_EUR-web
P. 90

 Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
  1
10,90 150.2032 􏰧􏰝􏰘􏰧􏰜􏰨􏰩􏰡 􏰐􏰘􏰝􏰓􏰕􏰒􏰞􏰪􏰡􏰣 􏰫􏰫0 􏰀􏰀
Μ􏰐􏰕􏰝􏰘􏰘􏰒􏰞􏰔􏰖 􏰟􏰚􏰦􏰘􏰔􏰖
      330 􏰀􏰀􏰀􏰀
               Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
 1
    8,90
Π􏰘􏰝􏰓􏰕􏰒􏰞􏰔 􏰟􏰗􏰚􏰘 􏰟􏰐 􏰟􏰝􏰠􏰡􏰢􏰕􏰙􏰣 800.0156 􏰤 1􏰥0 􏰀􏰀
        Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
 1
34,90
911.8135 Λ􏰐􏰧􏰒􏰐􏰓 􏰐􏰘􏰝􏰓􏰕􏰒􏰞􏰪􏰡 􏰊􏰰􏰱􏰲􏰉􏰳 􏰞􏰝􏰒 􏰟􏰚􏰡􏰕􏰝􏰑􏰜􏰓􏰟􏰝􏰕􏰚􏰓
        530 􏰀􏰀􏰀􏰀
     Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
 1
49,90
800.0190 Μ􏰐􏰕􏰝􏰘􏰘􏰒􏰞􏰢 􏰟􏰝􏰠􏰡􏰙􏰕􏰒􏰞􏰢 􏰧􏰬􏰓􏰙􏰣 􏰫􏰋0 􏰀􏰀
                      Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
 Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
 0 􏰆 1􏰇 􏰈􏰉􏰊
1
20,90 Α􏰐􏰑􏰚􏰟􏰐􏰕􏰑􏰚 􏰐􏰘􏰝􏰓􏰕􏰒􏰞􏰩􏰡 􏰗􏰐􏰗􏰒􏰐􏰓􏰟􏰐􏰡􏰚􏰭 􏰝􏰐􏰑􏰝
1􏰁􏰂􏰃 􏰄􏰅
 􏰀 􏰀
0 0
6
                        0 􏰆 10 􏰈􏰉􏰊
1
ΒΆΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ
64,90
1􏰁􏰂􏰃 􏰄􏰅
Α􏰐􏰑􏰚􏰟􏰐􏰕􏰑􏰚 􏰐􏰘􏰝􏰓􏰕􏰒􏰞􏰩􏰡
􏰟􏰐 􏰗􏰒􏰓􏰕􏰚􏰗􏰚􏰒􏰙􏰟􏰯􏰡􏰚 􏰟􏰝􏰡􏰔􏰟􏰐􏰕􏰑􏰚
      􏰀 􏰀
 􏰂 0 0
                515.1950
 515.1960
       Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
 150.1070
     Τ Ι
 Ρ Ε
 Α Ι
 Ρ
Ο
Π
            5
Κ
Ο
􏰎0 􏰕􏰐􏰟􏰬􏰦􏰒􏰝
21,90
7 72 7 2 2
68,90
􏰌0 􏰍
􏰋 􏰀􏰀
Σ􏰐􏰕 􏰧􏰚􏰭􏰘􏰞􏰝􏰡􏰒􏰓􏰟􏰚􏰮 􏰐􏰘􏰝􏰓􏰕􏰒􏰞􏰪􏰡 􏰠􏰒􏰝 􏰐􏰗􏰒􏰧􏰝􏰕􏰒􏰞􏰬 􏰝􏰭􏰕􏰚􏰞􏰜􏰡􏰙􏰕􏰝􏰣 􏰟􏰐 􏰞􏰚􏰑􏰨􏰔􏰡􏰒􏰝 100 􏰀􏰀
0
0.
0
0
.1 . 10 1 0 0 0
􏰎0 􏰏 100 􏰀􏰀
90 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
1 1 1
5 5 5


   88   89   90   91   92